Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (สล.ศปคร.)
ชั้น 15 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

0 2232 1099
0 2232 1075

อีเมล์

ccpl.mol@gmail.com

ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและติดตามสถานการณ์แรงงาน

ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.) ชั้น 11

อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

โทร :  0-2232-1099 , 0-2232-1075 

แฟกซ์ : 0-2248-1378

E-mail : ccpl.mol@gmail.com

 

รถประจำทางที่ผ่านกระทรวงแรงงาน

ด้านถนนดินแดง (ป้ายหยุดรถหน้าโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)

: รถปรับอากาศสาย ปอ.171, ปอ.172, ปอ.514 และ ปอ.529
: รถธรรมดาสาย 12, 13, 36, 36ก, 54, 73, 73ก, 157, 163 และ 168

TOP