Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานหารือข้อราชการกับผู้แทนสหรัฐอเมริกา

pll_content_description

กระทรวงแรงงาน  หารือข้อราชการกับผู้แทนสหรัฐอเมริกา

 นายสุรเดช วลีอินธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานร่วมกับผู้แทนสหรัฐอเมริการ

เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาลไทยตามข้อร้องเรียนของสมาพันธ์สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมประสงค์ รณนันท์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา 10.00 น.

โดยคณะ สอท.สหรัฐฯ ให้ความสนใจประเด็นกฎหมายปละการบับคับใช้ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

(ก) สิทธิเสรีภาพในการเข้าเป็นสมาพันธ์แรงงาน

(ข) สิทธิในการนัดหยุดงานและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

(ค) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับ

(ง) การกำจัดแรงงานเด็ก

TOP