Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3

TOP