Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานการทำงานของเด็กในประเทศไทย

pll_content_description

การสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นการสำรวจข้อมูลพื้นฐานการทำงานของเด็ก ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑. ในชช่วงอายุ ๕-๑๗ ปี จำนวน ๒๗,๙๖๐ ครอบครัว  (๑๐,๘๖๗,๒๗๕ คน)

๒. เด็กทำงาน จำนวน ๖๙๒,๘๑๙ คน

๓. เข้าข่ายแรงงานเด็ก จำนวน ๓๑๒,๖๗๕ คน  

๔. ทำงานเข้าข่ายงานอันตลาย จำนวน ๘๕,๘๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔ 

เด็ก หมายถึง เด็กที่เรียนหนังสือไปด้วย ทำงานไปด้วย และเด็กที่ทำงานอย่างเดียวโดยไม่เรียนหนังสือ

                      (ทำงานตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไปโดยได้รับผลตอบแทน หรือน้อยกว่า 1 ชั้่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้าง)

                      *ในวิสาหกิจหรือไร่นาเกษตรของครัวเรือน

เด็กทำงานจะถูกถือว่าเป็นแรงงานเด็ก

๑. เด็กอายุ ๕-๑๒ ปี ทำงานเชิงเศรษฐกิจใด ๆ ในทุกประเภทกิจการ

๒. เด็กอายุ ๑๓-๑๔ ปี ทำงานเชิงเศรษฐกิจที่ไม่ใช่งานเบา หรือมีชั่วโมงทำงานมากกว่า ๑๔ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

๓. เด็กอายุ ๑๕-๑๗ ปี ทำงานอันตรายตามที่กำหนดในกฎหมาย หรือมีชั่วโมงการทำงานมากกว่า ๔๙ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

TOP