Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ฯ

pll_content_description

นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนางสาวณัชชาพร ชัยศิริถาวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายจารึก เหล่าประเสริฐ) เป็นประธานการประชุม

TOP