Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

‘ก.แรงงาน.’ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ เพื่อการจัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติ “กลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย”

TOP