Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงานเผย ยังมีตำแหน่งงานว่าง พร้อมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งงานทุกรูปแบบ

pll_content_description

ก.แรงงานเผย ยังมีตำแหน่งงานว่าง พร้อมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งงานทุกรูปแบบ

 
          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) แสดงข้อมูลว่าในเดือนมีนาคม 2560 ประเทศไทยยังมีอัตราการว่างงาน 1.3% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนถึง 99,000 คน และกลุ่มคนที่ว่างงานในเดือนนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน ซึ่งมีจำนวนมากถึง 274,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 49,000 คน โดยเป็นผู้ว่างงานจากภาคการบริการและการค้า 125,000 คน ภาคการผลิต 105,000 คน และภาคเกษตรกรรม 44,000 คนนั้น
           เมื่อพิจารณาจากข้อมูลตำแหน่งงานว่างของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานพบว่า ไตรมาสแรกปี 2560 ยังมีตำแหน่งงานว่างกว่า 50,000อัตรา ในขณะเดียวกันข้อมูลจากภาคเอกชน เช่น JOBTHAI.COM ได้วิเคราะห์และคาดการณ์เรื่องสถานการณ์ความต้องการแรงงานไทยทั่วประเทศ ในไตรมาสที่ 2 พร้อมแนวโน้มของอาชีพที่ยังได้รับความนิยมสูงสุดของปี 2560 พบว่า ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า87,000 อัตรา จังหวัดที่มีอัตราความต้องการแรงงานสูงสุดอันดับแรกคือ กรุงเทพฯ ต้องการจำนวน 45,752 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 52.70 จากจำนวนงานทั้งหมดทั่วประเทศ โดยอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย 5,728 อัตรา งานธุรการทั่วไป 1,420 อัตรา และงานบัญชี-การเงิน 806 อัตรา รองลงมาเป็นสมุทรปราการ จำนวน 6,770 อัตราชลบุรี 5,211 อัตราปทุมธานี 3,860 อัตรา และสมุทรสาคร 2,769 อัตราทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์กรมการจัดหางานได้บรรจุงาน 23,617 คน เดือนมีนาคมบรรจุงาน 26,209 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.97 ประกอบกับตัวเลขของสำนักงานประกันสังคม พบว่า เดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีผู้ประกันตนใช้บริการกรณีว่างงานลดลงจากปี 2559ร้อยละ 10.72 และมีจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.56เมื่อเทียบกับปีก่อน
          นอกจากนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเดือนมีนาคม2560 ซึ่งพบว่า ดัชนีฯอยู่ที่ 76.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ดัชนีอยู่ที่ 75.8 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมีนาคม ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และสูงสุดในรอบ 24 เดือน อีกทั้งยังมีดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำในเดือนมีนาคม ก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน โดยดัชนีอยู่ที่ 71.4 จากเดือนกุมภาพันธ์ที่อยู่ระดับ 70.3อีกด้วย
           “กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชากรวัยแรงงานมีงานทำโดยการสร้างบริการที่สามารถเข้าถึงแหล่งการจ้างที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยหรือ สมาร์ทจ๊อบเซ็นเตอร์77แห่งทั่วประเทศ จัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะด้านวิชาชีพของคนพิการในประเทศไทย (Job Coach Thailand Center)จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานเป็นประจำในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีบริการจัดหางานบนมือผ่าน Smart Job Application รวมถึงมีบริการแนะแนวอาชีพและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านสำหรับผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระอีกด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดที่สายด่วน 1694 และสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้เปิดหลักสูตรอบรมหลากหลายวิชาชีพ 
ที่ศูนย์/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้ตามความถนัดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/” โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 8เมษายน 2560
TOP