Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน ดูแลคุณภาพชีวิตต่างด้าว คุ้มครองสิทธิแรงงาน ป้องกันค้ามนุษย์

pll_content_description

               กระทรวงแรงงาน เผยดูแลคุณภาพชีวิตต่างด้าว ป้องกันค้ามนุษย์ ยึดกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมรณรงค์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในและนอกเวลาทำงาน เพิ่มความรักต่อองค์กร ผลิตภาพแรงงานสูง ‘ย้ำ’ จัดที่พักอาศัยต้องคำนึงสุขลักษณะ วางแผนออกประกาศให้มีความเหมาะสม
 
               นายสุวิทย์ สุมาลา รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การดำเนินภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อตอบสนองนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเป้าหมายไม่ใช่เพียงการแก้ข้อกล่าวหาเพื่อปลดล็อคเทียร์ 3 และกรณี IUU ที่สหภาพยุโรป (EU) ให้ใบเหลืองเท่านั้น กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการดูแลลูกจ้างต่างด้าวที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามาทำงาน โดยให้ความคุ้มครองในทุกมิติทั้งด้านสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และด้านสวัสดิการแรงงานทั้งในและนอกสถานที่ทำงานเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานบนพื้นฐานของกฎหมายที่กำหนด ไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุความแตกต่างด้านเชื้อชาติ กระทรวงแรงงานตระหนักถึงการดูแลแรงงานต่างด้าว เพราะเป็นผู้ช่วยสร้างและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศไทย อันเนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

               ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้รณรงค์ส่งเสริมรวมทั้งประสานขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของกิจการดูแลการจัดสวัสดิการให้ลูกจ้าง ไม่เพียงแค่เฉพาะสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่เป็นการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎหมายทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน ซึ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความผูกพันระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง ลูกจ้างเกิดความรักและภักดีต่อองค์กร ส่งผลให้เกิดผลิตภาพแรงงาน (Productivity) เพิ่มมากขึ้น ดังเช่น การจัดที่พักอาศัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะพบได้ในกิจการประเภทก่อสร้างซึ่งมีทั้งที่พักแบบถาวรและแบบชั่วคราว เนื่องจากโครงการก่อสร้างมีช่วงระยะเวลาทำงานสั้น และต้องพร้อมโยกย้ายสถานที่ทำงานได้อย่างคล่องตัว แต่อย่างไรก็ตาม นายจ้างยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆ ภายหลังได้จัดที่พักอาศัยให้แก่ลูกจ้างเป็นสวัสดิการแล้ว อาทิเช่น การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ว่าด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย การควบคุมมิให้อาคารมีคนอยู่มากเกินไป กรณีมีเหตุรำคาญจากแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม สกปรกหรือกรณีอาคารอันเป็นที่อยู่ ไม่มีการระบายอากาศ การระบายน้ำ จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น 

               นายสุวิทย์ สุมาลา รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการรณรงค์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว จะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปส่งเสริมแนะนำให้จัดให้เหมาะสม เน้นเรื่องถูกสุขลักษณะ ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องที่เข้าร่วมการดำเนินการรณรงค์ และวางแผนศึกษาข้อมูลเพื่อออกเป็นประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง การจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัย ว่าควรมีมาตรฐานและการควบคุมเป็นอย่างไรต่อไป
TOP