Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์) เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 3 มีผู้แทนจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทัพบก สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา NGOs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปี 2563 – 2565

TOP