Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

         วันพุธที่ 4  กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

 

          โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จาก พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (สมาชิกวุฒิสภา) และผู้เชี่ยวชาญจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ และปกป้องสิทธิของแรงงานทุกสัญชาติ ตามมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ รวมทั้งการให้สัตยาบันพิธีสารภายใต้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ตลอดจนมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกัน การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน รัฐบาล กับ องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) โดยมีผู้เข้าร่วม ประมาณ 200 คน

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร ภาพ – ข่าว/

4 กันยายน 2562

TOP