Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน MOU 11 หน่วยงาน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

pll_content_description

ก.แรงงาน MOU 11 หน่วยงาน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

 
          กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาจังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ กับ ๑๑ หน่วยงาน ร่วมกันดูแลแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ดินแดง กรุงเทพมหานคร นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาจังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ ระหว่างกระทรวงแรงงาน และอีก ๑๑ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร กรมควบคุมโรค คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ 
          รองปลัดแรงงาน เปิดเผยภายหลังการลงนามว่า เป้าหมายของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ และมีเป้าหมายในการนำแรงงานนอกระบบเข้าสู่ในระบบให้มากที่สุด เพื่อให้เข้าถึงความคุ้มครองทางสังคม โอกาสในการประกอบอาชีพและอื่นๆ โดยมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สำหรับแปลงสู่การปฏิบัติ เน้น ๓ เรื่อง คือ ๑) การสร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ๒) การเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อขยายโอกาสการมีงานทำ และ ๓) การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการของรัฐ อาทิ ความสามารถด้านอาชีพ การคุ้มครองทางสังคม การเข้าถึงแหล่งทุน สุขภาพอนามัย เป็นต้น โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะดูแลแรงงานนอกระบบให้มีหลักประกันความมั่นคงด้านสังคม และมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีให้ทั่วถึงทุกคน ทั้งนี้จะนำร่องการพัฒนาใน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี น่าน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ อุดรธานี ขอนแก่น สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร

—————————————— 
กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/ 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ 
ปัญจิดา อยู่ผาสุข – ข่าว/ 
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/ 
๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
TOP