Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน

TOP