Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งานสัมมนานายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ สร้างการรับรู้และเข้าใจในนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าว

pll_content_description

กรมการจัดหางานสัมมนานายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ สร้างการรับรู้และเข้าใจในนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าว

          วันที่ กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด   การอบรมสัมมนาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจในนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าว การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยเฉพาะภาคประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาประกอบด้วย นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้แทนนายจ้าง 22 จังหวัดชายทะเลในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ และกรุงเทพมหานครในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จัดหางานจังหวัด 22จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยประเทศไทยได้มีมาตรการปรับปรุงมาตรฐานการทำประมง เพื่อวางระบบการขจัดปัญหาทั้งในส่วนของการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และแรงงานบังคับ (Forced Labour) โดยมีการจัดระบบแรงงานทั้งแรงงานไทยและต่างชาติด้วยการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งรัฐบาลได้ร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (NGO) ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการบนพื้นฐานความมั่นคงของชาติ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และตระหนักถึงความสำคัญต่อการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวด้วย อย่างไรก็ตาม   ไม่เพียงแต่ผู้ทำประมง ผู้ส่งออกสินค้าประมงและหน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลท่านั้น แต่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและตรวจสอบเพื่อพัฒนาระบบและลดการทำประมงที่ผิดกฎหมายไปพร้อมๆ กัน การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าว ลักษณะหรือการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ และบทลงโทษ กฎระเบียบ มาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง เพื่อขจัดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งยังกระตุ้นเตือนให้นายจ้างมีส่วนร่วมและตระหนักถึงปัญหาที่จะต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งจะมีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์   การทำการประมงผิดกฎหมาย มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง ให้ความคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมที่สมควรได้รับการยกย่องจากภาครัฐ จำนวน 39 ราย เป็นกิจการประมง 18 ราย กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ 21 ราย

          ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ครั้งที่ โดยกิจการประมงทะเลสิ้นสุดการจดทะเบียนวันที่ 31 กรกฎาคม2559 กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ซึ่งปัจจุบันยอด จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลใน 22 จังหวัดติดชายทะเล มีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 45,621 คน นายจ้าง 13,267 ราย  กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ แรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น 108,801 คน ผู้ติดตาม 2,174 คน นายจ้าง 11,237 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29มิถุนายน 2559) ในโอกาสนี้ นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางานได้บรรยายพิเศษแก่ผู้อบรมสัมมนาในหัวข้อ การจัดระบบแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

TOP