Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง – ลูกจ้าง

pll_content_description

ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง – ลูกจ้าง
 
          15 สิงหาคม 2560 นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง – ลูกจ้าง ที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครพนม โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และขอขอบคุณนายจ้างที่ให้ความร่วมมือนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
TOP