Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

‘ที่ปรึกษากฎหมาย’เปิดเสวนาทิศทางจัดการปัญหาแรงงานบังคับตาม พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

pll_content_description

         เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นายสมภพ ปราบณรงค์ ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาทิศทางการจัดการปัญหาแรงงานบังคับตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้มีความพยายามอย่างมาก ที่จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จนมีพัฒนาการสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งการกำหนดมาตรการส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานทุกสัญชาติตามมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม การจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ การกำหนดมาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการผ่านกระบวนการตรวจแรงงานอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้สัตยาบันพิธีสาร ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และเพื่อเป็นการอนุวัตการตามอนุสัญญาฯ จึงได้ตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยกำหนดลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ กำหนดอัตราโทษให้เหมาะสม เพื่อป้องปรามและขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย และการพิจารณาคดีการกระทำความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตามแนวทางเดียวกับผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
       นายสมภพ ฯ กล่าวต่อว่า การจัดงานเสวนาในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ที่ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ และแสดงพลังในการป้องกันและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการให้หมดไปจากประเทศไทย เพื่อปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ซึ่งหัวใจแห่งความสำเร็จ คือ การบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และ NGOs จะต้องร่วมกันสร้างเครื่องมือในการทำงานอย่างครอบคลุม ทั้งกฎหมายลำดับรอง ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกระบวนเข้าตรวจสอบจับกุม การคัดแยกผู้เสียหาย การดำเนินคดี ตลอดจนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย เป็นต้น

 

 

————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ศูนย์บัญชาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ข้อมูล – ภาพ/
19 กันยายน 2562

TOP