Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นานาประเทศพร้อมร่วมไทยแก้ปัญหาประมง

pll_content_description

           นายธีรพล  ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนประเทศไทย ร่วมประชุม The SeaWeb Seafood Summit  ณ ประเทศมอลตา ระหว่าง 1-3 ก.พ. 59 พร้อมด้วย ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง, Mr. Steve Trent ผู้อำนวยการ EJF (มูลนิธิยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม) และ Mr.Ally Dingwall เจ้าของธุรกิจ Sainburi’s ประเทศสหราชอาณาจักร
           โดยวันที่ 2 ก.พ. 59 เป็นการอภิปราย เรื่อง Spotlight : Securing Ethical and Sustainable Thai Seafood Supply Chains ซึ่งได้ให้ความสำคัญของอาหารทะเลและแหล่งผลิตอาหารเพื่อนำมาหล่อเลี้ยงประชากรของโลก รวมทั้งกระบวนการทำงานกว่าจะมาเป็นอาหารสู่ผู้บริโภค ที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน สำหรับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตส่งออกอาหารทะเลที่สำคัญของโลก พบว่า ในอดีตที่ผ่านมา ความได้เปรียบของประเทศไทยมีผลมาจากการกระทบที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น พร้อมทั้งได้ นำเสนอวีดีโอ Thailand ‘s Seafood Slaves ซึ่งจัดทำโดย EJF เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานในกิจการประมงทะเลของไทย เป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องแก้ไขทั้งเรื่องการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และแรงงานบังคับ (Forced Labour) 
           พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ได้กล่าวถึงปัญหาของประเทศไทยที่เกิดขึ้นและสั่งสมกันมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้นรัฐบาลไทยโดย นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  จึงได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อวางระบบการขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนของ IUU และ Forced Labour โดยการปฏิรูปกลไกควบคุมการบริหารจัดการประมงของไทย รวมถึงการจัดระบบบริหารแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ ด้วยการออกกฎหมายใหม่และบูรณาการจัดตั้งหน่วยงานขึ้น มารับผิดชอบโดยตรง คำนึงถึงความรับผิดชอบของประเทศไทยต่อสิ่งแวดล้อมและประชาคมโลกซึ่งรัฐบาลได้ร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาสังคม NGOs ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
           ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้ปฏิบัติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานของไทย IUU และแรงงานบังคับ โดยได้มีการออก พรก.ประมง การลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวการตามMOU และการจดทะเบียนแรงงานประมง การบังคับใช้ พรก.ประมงอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปของไทยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อสร้างความสมดุลย์ให้กับสภาพแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติในทะเล ทั้งย้ำว่าประเทศไทย มีการประกาศใช้ พรก.ประมง เมื่อปลายปี 2015  รัฐบาลมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดจริงจัง ซึ่งระยะแรกระหว่างบังคับใช้ต้องมีการปรับตัว 6 เดือนถึง1ปี เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วผู้ประกอบการจะปฎิบัติตามกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยภาครัฐจะมีทีมสหวิชาชีพในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด โดยได้เน้นย้ำ คำยืนยันของประเทศไทยต่อประชาคมโลก ว่าการทำงาน เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกของจริยธรรมความยั่งยืนของวงจรอาหารจากประเทศไทยนั้น มุ่งมั่นทำไปเพื่อประชากรในอนาคตของโลก ทั้งนี้ Mr. Steve Trent ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับประเทศไทย โดย กล่าวคำสรุปทิ้งท้ายว่า Don’t boycott Thailand but we must work together with Thailand.
—————————————
“OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER”
“เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา ประเทศไทยของเรา”
TOP