Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นายกรัฐตรี แฮปปี้ “รง.รับรองอนุสัญญา P29 ที่เจนีวา”

pll_content_description

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ต่อท่านนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) โดยนางเพชรรัตน์ กล่าวว่า ตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมา รง.ได้ดำเนินการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเต็มที่ ภายใต้นโยบาย 5P โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญ อาทิ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 รมต.รง.ได้ยื่นรับรองพิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO P29 ณ กรุงเจนีวา ซึ่งจะทำให้สามารถช่วยเหลือแรงงานบังคับให้ได้รับการคุ้มครองตามหลักมาตรฐานสากลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ นอกจากนี้ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ OSS ซึ่งปัจจุบันคงเหลือประมาณ 1 แสนคนเท่านั้น ภายหลังจากการนำเสนอ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมการทำงานของ รง. และขอให้เร่งดำเนินการให้ครบถ้วนตามกำหนดต่อไป
นอกจากนี้ ในการกล่าวเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงกระทรวงแรงงานว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 รมต.รง. ได้เข้าพบผู้อำนวยการใหญ่ ILO เพื่อยื่นสัตยาบันพิธีสารภายใต้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญา ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 ซึ่งมีความสำคัญกับประเทศไทย เพราะเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ให้การจดทะเบียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยนั้น มีความมุ่งมั้นเอาจริงเอาจัง ในการยกระดับการแก้ไขปัญหาแรงงานให้เป็นสากล และแสดงเจตนารมณ์ว่าไทยมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างจริงจังในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 ในส่วนของด้านการป้องกัน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การป้องกันเป็นมาตรการที่สำคัญมาก เพราะหากเราสามารถป้องกันต้นเหตุของการค้ามนุษย์ได้ก็จะไม่เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ตามมา ดังนั้น  รัฐบาลได้ดำเนินการป้องกันการค้ามนุษยฺ์อย่างต่อเนื่อง มีนโยบายให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยทุกคน ได้ทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามหลักสากล โดยอยู่ระหว่างผลัดดันให้มีการรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับอื่น ๆ เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล

——————————————–

นายนคร วังพิมูล
ผู้เขียนข่าว

TOP