Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นายกรัฐมนตรีลั่นขจัด “ขบวนการค้ามนุษย์”

TOP