Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นายก ‘โชว์ผลงาน’ จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวช่วยแก้ปัญหาค้ามนุษย์

pll_content_description

            แถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ 1 ปี นายก ‘เน้นประชารัฐ’ ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงาน ให้มองอนาคต 20 ปีข้างหน้า รัฐบาลยืนยันเดินตามโรดแม๊ป ‘เร่งต่อยอด’ ฝึกทักษะพัฒนาคนมีวุฒิบัตรรับรอง พร้อมประกอบอาชีพมีงานทำ ทันความต้องการตลาดแรงงาน กำชับ !! เร่งแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU ตรวจการใช้แรงงานผิดกฎหมายต้องพร้อมเปิดเผยชี้แจงสร้างความเข้าใจสื่อ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นผลงานแก้ปัญหาค้ามนุษย์
 
           นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวเปิดแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 1 ปี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า การแถลงผลงานครั้งนี้มีความสำคัญและมีความแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิด การขับเคลื่อนและการปฏิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบาย ส่วนการแปลงไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนงานจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงาน (Cluster) ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการปฏิบัติโดยรัฐมนตรีร่วมกับข้าราชการในระดับพื้นที่ ที่เรียกว่า ‘ประชารัฐ’ การทำงานในแต่ละกลุ่มงานเป็นการทำงานร่วมกัน ไม่ปล่อยให้เป็นการทำงานตามหน้าที่เพียงกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ประชาชนได้ประโยชน์ มีรายได้เพิ่มขึ้น เหล่านี้จะเป็นการทำงานเพื่อ “ประชารัฐ” ที่ภาคราชการ ภาคประชาสังคมและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มาทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ มองการทำงานเป็นแนวตั้งจากบนลงล่างและแนวนอนในระดับพื้นที่ไปด้วยกัน จึงต้องเร่งปฏิรูปโดยมองไปข้างหน้าถึงอนาคต อีก 20 ปี เพื่อลูกหลานประเทศไทย

            ผลงานรัฐบาลที่ดำเนินการผ่านมาปีกว่าจะนำมาแถลงในวันนี้ ว่าได้ทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาที่สะสมมาแต่เดิม และมีความแตกต่างอย่างไร ขณะนี้ รัฐบาลเหลือเวลาบริหารประเทศ อีกประมาณ 1 ปี 6 เดือน 20 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร วันนี้เริ่มแล้วและกำลังดำเนินการตามโรดแม๊ป (Road Map) คสช.ที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งระยะแรกได้มีการดำเนินการไปแล้วคือยุติความรุนแรง ขณะนี้กำลังดำเนินการระยะที่สองอยู่ คือช่วงประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว โดยยึดตามแนวทางของวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 
           สำหรับการพัฒนากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องและทันความต้องการของตลาด ขณะนี้ต้องเร่งต่อยอดฝึกอบรมกำลังคนของประเทศให้มีทักษะความสามารถ ใช้ประกอบอาชีพทำงานได้เลย ไม่รอการผลิตนักเรียน/นักศึกษาตามระบบการศึกษาปกติ กระทรวงแรงงานต้องตั้งกรอบรองรับการต่อยอดการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานและมีการมอบวุฒิบัตรให้ใช้ประกอบเป็นอาชีพมีงานทำได้ ทันความต้องการของตลาดแรงงาน

           ความคืบหน้าด้านการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการดำเนินคดีค้ามนุษย์ นั้น มีการจับกุมเจ้าหน้าที่ ทั้งตำรวจ ทหาร ข้าราชการ อย่างเข้มงวดและไม่ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัว ส่วนการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รัฐบาลดำเนินการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองเกือบสองล้านคน ถือเป็นผลงานที่แตกต่างจากเดิม เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ 

           สำหรับการประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรณีพบการกระทำผิด ต้องไม่ใช่หน่วยงานรัฐพูดฝ่ายเดียว ต้องมีการนำเสนอข่าวพร้อมหน่วยงานอื่น เช่น ให้สมาคมประมงมาร่วมชี้แจงพร้อมด้วย เมื่อไปตรวจสอบพื้นที่และพบการกระทำผิดต้องเผยแพร่ข้อมูลออกไป อย่าเก็บเรื่องไว้ โดยเฉพาะการตรวจ ‘ล้ง’ เมื่อตรวจแล้วผลเป็นอย่างไร ให้ชี้แจงเปิดเผยให้สื่อทราบ ขอให้เร่งตรวจสอบและดำเนินการตามข้อแนะของหน่วยประเมินให้ครบ ซึ่งเหลือเวลาอีก 20 วัน สำหรับการส่งรายงานผลด้านIUU เพื่อการประเมินผลรอบต่อไป ภายหลังจากที่ประเทศไทยถูกประเมินให้ได้รับใบเหลือง

           ด้าน รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้แถลงผลงานในภาพรวมกลุ่มงานด้านความมั่นคง ซึ่งรับผิดชอบภารกิจการสร้างความมั่นคงให้ประเทศ ได้ประสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ 4 ประเทศที่มีพื้นที่ติดกันและประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน มีความเชื่อมโยงประสานความร่วมมือร่วมกัน การที่ประเทศจะมีความมั่นคงได้ก็ด้วยความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นกัน มีการทำ MoU และการประชุมร่วมกันผ่านเวทีต่างๆ ในด้านการป้องกันประเทศเพื่อการรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในชาติ ได้เข้าไปดูแลเรื่องยาเสพติด ดำเนินการป้องกันไม่ให้เข้าสู่ประเทศและดูแลป้องกันผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามพื้นที่ชายแดน 
 
           ส่วนด้านการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU และปัญหาการค้ามนุษย์ (Tier – 3) กระทรวงกลาโหมได้ให้กองทัพเรือสนับสนุนกำลังพลเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่ และได้ดำเนินการครบตามข้อแนะที่ได้รับจากหน่วยประเมินด้วยแล้ว
TOP