Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“บิ๊กบี้” กำชับ ทุกหน่วย วางแผนรับมือหลังสิ้นสุดผ่อนผันให้ต่างด้าวกลับบ้านช่วงสงกรานต์

TOP