Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บิ๊กบี้ ย้ำชัด “ขยัน อดทน นำเทคโนโลยีต่อยอดสู่ SMART FARMER 

pll_content_description

บิ๊กบี้ ย้ำชัด “ขยัน อดทน นำเทคโนโลยีต่อยอดสู่ SMART FARMER 

          วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 (ตามเวลาท้องถิ่นรัฐอิสราเอล) พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เดินทางไปทางตอนใต้ของรัฐอิสราเอลเยี่ยมนักเรียนไทย และเยี่ยมนักศึกษาไทยฝึกงานเกษตร พร้อมชมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ สถาบันการฝึกอบรมทางการเกษตรนานาชาติของอิสราเอล R &D Center, for Arava Internation Center for Agricultural Trainimg (AICAT)

          รมว.แรงงาน กล่าวกับนักศึกษาไทยว่า ปัจจุบันรัฐบาลกำลังเดินหน้าพัฒนาประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0 ซึ่่งทุกคนสามารถจะนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริง และมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ เทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการเกษตรไปปรับใช้ต่อยอด พัฒนางานเกษตรกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การริเริ่มนวัตกรรม ต่อยอดจนพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองเพื่อนำพาตนไปสู่การเป็น Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความชาญฉลาดด้านการทำเกษตรกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้การเกษตรของไทยมีความก้าวหน้า ทันสมัย สามารถตอบสนองกับ ยุคThailand 4.0 ได้เป็นอย่างดี สำหรับการปฏิบัติงาน ขอให้ปรับตัว มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายจ้าง หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานด้วยอัธยาศัยไมตรีของความเป็นไทย 
          ด้านนางสาวชลธิชา แถบวิลัย อายุ 23 ปี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆทางเทคโลโลยีการเกษตร รู้จักการปรับตัว และจะนำเรื่องการบริหารจัดการด้านการตลาด การตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค การซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นระบบที่ดีมาก ของอิสราเอล นำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคต 
ทั้งนี้ การนำนักศึกษาจากประเทศไทยมาฝึกงานที่อิสราเอล จะอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน ปวส.พืชศาสตร์ ทวิภาคีไทยอิสราเอล ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตรโดยใช้รูปแบบทวิภาคี ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.= OVEC) 
ประเทศไทย และ Arava International Center for Agriculture and Technology (AICAT) ประเทศอิสราเอล โดย สอศ. ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ เป็นสถานศึกษาศูนย์การเตรียมความพร้อม ให้แก่นักศึกษาที่มาจากทั่วประเทศ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านเกษตรกรรม ได้เรียนรู้งานด้านการเกษตร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์มเกษตรกร (Learning by doing) และนำความรู้ที่ได้รับมาจัดทำโครงการเกษตรในสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้เดินชมดูแปลงสาธิตการเพาะปลูกพืชการเกษตร ที่มีอยู่มากมาย อาทิ พริก มะระขี้นก มะเขือเทศ มะเขือยาว แตงโม แคนตาลูป เป็นต้น 
          โดยจะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ไปต่อยอดให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ต่อไป 
TOP