Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“บิ๊กบี้” ลงพื้นที่แม่สอด ออกบัตร E-work Permit เป็นแห่งแรก

pll_content_description

“บิ๊กบี้” ลงพื้นที่แม่สอด ออกบัตร E-work Permit เป็นแห่งแรก
          รมว.แรงงาน เตรียมลงพื้นที่แม่สอด ติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน ของจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมก่อนนำร่องออกบัตร E-work Permit ให้แรงงานต่างด้าวเป็นแห่งแรก
           นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันที่ 21 เมษายนนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะจะลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ติดตามผลการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้าน 
โลจิสติกส์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก/ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC) ตามนโยบายรัฐบาล
          นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ช่วงเช้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะได้รับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากนั้นจะได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ส่วนช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะจะได้เยี่ยมชมกิจการและให้กำลังใจแรงงานในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดตาก ศูนย์เบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคงจังหวัดตาก อำเภอ 
แม่สอด จังหวัดตาก ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จะทำการตรวจสอบความพร้อมของระบบก่อนดำเนินการออกบัตรE-work Permit ให้แรงงานต่างด้าว เพื่อลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวก ซึ่งจะนำร่องเป็นแห่งแรกอีกด้วย
          “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมแรงงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานกึ่งฝีมือจำนวนมากในพื้นที่ เนื่องจากจังหวัดตากตั้งอยู่บนเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก หรือEWEC รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด ที่มีจุดเด่นด้านการค้าชายแดนอยู่แล้ว” นายอนันต์ชัย กล่าว
TOP