Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“บิ๊กบี้” หารือ“บิ๊ก ตร.”ถกมาตรการปิดช่องโหว่ จนท.เรียกรับผลประโยชน์แรงงานต่างด้าว

pll_content_description

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังจากการประชุมเรื่อง “การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว” โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ได้หารือร่วมกับ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จากกรณีที่มีข่าวในลักษณะการเรียกรับผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Preview

Download Images

          นายอนันต์ชัย กล่าวถึงผลการหารือครั้งนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบ 1) กรณีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานผิดท้องที่ จะยังไม่ผ่อนผันให้เปลี่ยนนายจ้างได้ยกเว้นในกรณี นายจ้างเสียชีวิต ปิดกิจการ เลิกจ้าง นายจ้างมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายลูกจ้าง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และทำงานลักษณะอันตราย 2) ประเด็นการทำงานไม่ตรงกับงานที่อนุญาต ยังคงให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพูทำงานได้ 2 ประเภท คือ งานกรรมกรและรับใช้ในบ้านเท่านั้น ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 3) กรณีนายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการมีความจำเป็นต้องให้แรงงานต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากท้องที่ที่ได้รับอนุญาต สามารถขออนุญาตเพิ่มเติมได้ โดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาอนุญาตให้เพิ่มท้องที่จังหวัด หรือให้ครอบคลุมการทำงานในเขตท้องที่จังหวัดเดียวกันได้ ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อผ่อนคลายปัญหาการทำงานข้ามเขตและแก้ไขปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
        โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน ที่มารับจ้างเก็บผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี และระยอง กระทรวงมหาดไทยจะพิจารณามีมาตรการเพื่อผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถข้ามเขตจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกันได้ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงด้วย เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าว ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ต้องการกลับประเทศต้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศเพื่อยกเว้นให้แรงงานต่างด้าวถือบัตรชมพูสามารถกลับบ้านได้ โดยจะต้องแจ้งระยะเวลาการเดินทาง รวมทั้งแก้กฎกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียม 
          “จากผลการหารือครั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) เพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบต่อไป” นายอนันต์ชัย กล่าว


————————————–


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
กัณติภณ คูสมิทธิ์ – ภาพ/
20 กุมภาพันธ์ 2560

TOP