Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“บิ๊กอู๋” เปิดศูนย์ OSS 24 ชั่วโมง “ย้ำ” ไม่ขยายเวลา

pll_content_description

          รมว.แรงงาน ปรับแผนศูนย์ OSS ลดขั้นตอน เพิ่มเวลา เพิ่มช่องทาง จัดชุดปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง ที่กระทรวงแรงงาน เพื่อให้แล้วเสร็จทันกำหนด เน้นย้ำ ไม่ขยายเวลาอย่างแน่นอน
 
          พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการเปิดบริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) การจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (23 มี.ค.61) โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า วันที่ 31 มีนาคม 2561 จะครบกำหนดการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นสุดการดำเนินการจะมีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากที่จะเข้ามาดำเนินการที่ศูนย์ OSS ดังนั้น เพื่อเตรียมการรองรับการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
Preview

Download Images

 
          กระทรวงแรงงาน ได้ปรับแผนการดำเนินการศูนย์ OSS ดังนี้ 1) ลดขั้นตอน โดยแบ่งต่างด้าวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 พิสูจน์สัญชาติแล้ว ให้มารายงานตัว ตรวจลงตราวีซ่าอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 31 มีนาคม 2563 และขออนุญาตทำงาน โดยออกใบรับอนุญาตทำงานชั่วคราวถึง 30 มิถุนายน 2561 และให้ไปตรวจสุขภาพ ทำทะเบียนประวัติทำงานให้แล้วเสร็จเพื่อทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2563 กลุ่มที่ 2 ยังไม่พิสูจน์สัญชาติ ให้มาดำเนินการที่ศูนย์ OSS ทุกขั้นตอนภายใน 31 มีนาคม 2561 เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2563 ตามขั้นตอน 2) เพิ่มเวลา โดยเพิ่มเวลาการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการจัดชุดปฏิบัติการเป็น 3 ผลัด ในศูนย์ OSS ของจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก และคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการตามเวลาปกติได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เช่น จังหวัดเชียงราย ราชบุรี ระนอง เป็นตน สำหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี 4 ศูนย์ จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ที่กระทรวงแรงงาน บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน อีก 3 ศูนย์ ที่เพชรเกษม 65, ไอที สแควร์, และตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี จะให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.00 – 22.00 น. เริ่มตั้งวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561 3) เพิ่มช่องทาง โดย อธิบดีกรมการจัดหางาน ออกประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง “กำหนดสถานที่และวิธีการในการยื่นคำขอรายงานตัว เพื่อจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 โดยประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 มีนาคม 2561 โดยสถานที่ยืนคำขอรายงานตัว ได้แก่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานที่ www.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 24.00 น.
          “การปรับแผนโดยลดขั้นตอน เพิ่มเวลา เพิ่มช่องทาง จะเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินการ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนด ยืนยันไม่ขยายเวลา ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ต้องดำเนินการที่ศูนย์ OSS จำนวน 1,687,473 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 727,902 คน เหลืออีก 959,571 คน ขอให้นายจ้างเร่งดำเนินการตามสถานที่ หรือ ช่องทางออนไลน์ตามที่กล่าวข้างต้น” รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน ข้อมูล
23 มีนาคม 2561
TOP