Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชุมการจัดทำมาตรการป้องกันในกระบวนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และกระบวนการส่งออกแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

TOP