Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง ครั้งที่ 1/2564

TOP