Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง ครั้งที่ 2/2564

TOP