Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย(อกคร.)

pll_content_description

          วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย(อกคร.)ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน มีคณะอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุม รวม ๗๐ คน

          พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรว่าการกระทรวงแรงงาน แจ้งที่ประชุมทราบภารกิจสำคัญที่คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายได้กำหนดเป้าหมาย คือ การวางรากฐานการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงาน ผิดกฎหมายแบบครบวงจร” แบ่งภารกิจออกเป็น ๒ มิติ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม 6 ด้าน คือ

          มิติที่ ๑ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

            มิที่ ๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย

          ในที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติม ในส่วนของการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย  พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยและเร่งรัดการดำเนินงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ และ ๑๐๑/๒๕๕๗  

           การถอดสินค้า 5 รายการออกจากบัญชีรายชื่อสินค้าของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา (TVPRA) (เครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา อ้อย และสื่อลามก) โดยจะประกาศผลการพิจาณาถอดถอนสินค้าในเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งคาดว่าสินค้าอ้อยจะได้รับการปลดเป็นลำดับแรก

TOP