Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2

pll_content_description

                   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฏหมาย ครั้งที่ 2/2559   ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน ในการประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์

TOP