Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี 2562 (ด้านการป้องกัน) ครั้งที่ 1/2562

pll_content_description

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.) จัดประชุม เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี 2562 (ด้านการป้องกัน) โดยมีนางสาวอัจฉรา งามสมจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มแรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม โดยกำหนดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

TOP