Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอสหรัฐอเมริกา

pll_content_description

        เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 11 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์  ประจำปี 2563 (TIP Report 2020) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้
อยู่ในระดับ
Tier 2 ติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 โดยได้แสดงถึงความพยายาม
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงการรายงานของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกามีข้อเสนอแนะที่สำคัญ จำนวน 16 ข้อ

TOP