Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชุมหารือร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เพื่อแนะนำโครงการ และขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการต้นแบบฯ

TOP