Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชุมเตรียมการหารือกับสหภาพยุโรป

pll_content_description

            เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (นางเพชรรัตน์ สินอวย) เป็นประธานการประชุมเตรียมการหารือกับสหภาพยุโรป ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP