Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชุม Core Group เพื่อจัดทำ (ร่าง) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วยเหลือลูกเรือประมงกลับจากต่างประเทศ

TOP