Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชุม Core Group เพื่อจัดทำ (ร่าง) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วยเหลือลูกเรือประมงกลับจากต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2563

pll_content_description

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.) จัดประชุม Core Group เพื่อจัดทำ (ร่าง) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วยเหลือลูกเรือประมงกลับจากต่างประเทศ

         โดยมีนายประมร เชื้อปาศักดิ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ เป็นประธาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประมง กรมเจ้าท่า และหน่วยงาน NGO เข้าร่วมประชุม

TOP