Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

‘ปลัดแรงงาน’ เผย สหรัฐฯ สนใจการสำรวจแรงงานเด็ก

pll_content_description

            ก.แรงงาน หารือที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาประเด็นนโยบายและโครงการที่เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ ‘ปลัดแรงงาน’ เผย สหรัฐฯ ให้ความสนใจการทำแบบสำรวจเรื่องแรงงานเด็ก พร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์
 
            หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับ Ms. Anjana  Modi ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยว่า สหรัฐอเมริกาเข้าพบหารือและขอรับทราบนโยบายและโครงการที่เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาให้ความสนใจ ที่กระทรวงแรงงานจะทำแบบสำรวจเรื่องแรงงานเด็ก โดยขอความร่วมมือว่าอาจจะให้สหรัฐอเมริกาช่วยให้คำแนะนำในกรณีที่กระทรวงแรงงานทำแบบสำรวจแรงงานเด็ก เนื่องจากผลสำรวจที่ได้จะใช้เป็นข้อมูลให้แก่กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาเพื่อขอถอดสินค้าอ้อยออกจากบัญชีต่อไป ฉะนั้น หากได้หารือกับผู้ที่จะพิจารณาข้อมูลก็ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ จากการหารือสหรัฐอเมริกานับว่ามีท่าทีที่ดีในการที่จะตอบรับ 

            ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเชิญผู้แทนของสถานทูตสหรัฐฯ ร่วมคณะเจ้าหน้าที่ในการนำแบบสอบถามที่ได้ไปสอบถามกับทางโรงงานน้ำตาลหรือชาวไร่อ้อยว่า ปัจจุบันมีการใช้แรงงานเด็กอยู่หรือไม่ เพื่อให้เห็นภาพและรับทราบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ในส่วนของการค้ามนุษย์ได้แจ้งให้ทางสหรัฐฯ ทราบว่ากระทรวงแรงงานได้จัดทำคู่มือการดูเรื่องแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ ฯลฯ ซึ่งทางสหรัฐฯ แสดงความพอใจและขอคู่มือไปศึกษาเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมต่อไป อย่างไรก็ตาม โดยรวมสหรัฐฯ พร้อมที่จะสนับสนุนหรือทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

            ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ทำแบบสำรวจมอบให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดทำแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้จะส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานสถิตินำแบบสอบถามที่ได้ไปสอบถามสถานประกอบการเพื่อทำการสำรวจอีกครั้ง  โดยคาดว่าจะออกสำรวจได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ก่อนหมดฤดูกาลตัดอ้อยซึ่งไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคม 2559 

            “สหรัฐฯ มีความเข้าใจว่าด้วยปัญหาต่างๆ มีความซับซ้อน ในหลายๆ ประเทศก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงพอใจกับสิ่งที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการ ทั้งนี้ จะทำให้มีการคุ้มครองสิทธิต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว

            นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานขอเน้นย้ำว่า รัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมาโดยตลอด จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการจ้างงานแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีมาตรการต่างๆ ได้แก่ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การควบคุมผู้ให้บริการจัดหางาน การตรวจแรงงาน การปรับปรุงแก้ไขและยกร่างกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบแรงงานในภาคประมง การจัดระเบียบแรงงานไทยไปต่างประเทศ การขจัดปัญหาแรงงานเด็ก และการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ

++++++++++++++++++++++++++++++

“OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER” 
 “เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา ประเทศไทยของเรา”

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
วิชชุลดา บัวชัย – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
TOP