Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

พิธีมอบเกียรติบัตร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

pll_content_description

วันนี้ (1 พ.ค. 2562) ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายที่ปรึกษากฎหมาย (นายสมภพ ปราบณรงค์) เป็นผู้แทน เข้ารับมอบเกียรติบัตร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และเข็มเกียรติคุณจากการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับเกียรติบัตรและเข็มเกียรติคุณ อาทิ หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กรมประมง กรมเจ้าท่า สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมการประมงแห่งประเทศ สมาคมประมงพื้นบ้าน LPN Stella maris ฯลฯ

TOP