Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

มหาสารคาม ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้คณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน (กรง.มค. : 5 หน่วยงาน ได้แก่ สนง.แรงงานจังหวัด สนง.จัดหางานจังหวัด สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และสนง.ประกันสังคมจังหวัดฯ) ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม (ปค.มค.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม (กอ.รมน.จ.มค.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม (พมจ.มค.) ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้าง 16 คน จำแนกดังนี้

(1) หจก.วุฒิพงษ์ค้าไม้ เลขที่ 113 ม. 8 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ลูกจ้าง 3 คน

(2) หจก.ศิริโพธิ์ทองก่อสร้าง เลขที่ 229 ม.19 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ลูกจ้าง 1 คน

(3) บ.วี.เอส.จักรกล จำกัด เลขที่ 337 ม.4 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ลูกจ้าง 12 คน

คณะทำงานฯ ได้ชี้แจงภารกิจ ให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองแรงงาน การขึ้นทะเบียนประกันสังคม การจัดหางาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การใช้บริการช่างไฟฟ้าภายในอาคาร/หนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขณะเข้าตรวจไม่พบการการกระทำความผิดที่เข้าข่ายเป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่ประการใด

TOP