Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

มหาสารคาม ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ง

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้คณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน (กรง.มค. : 5 หน่วยงาน ได้แก่ สนง.แรงงานจังหวัด สนง.จัดหางานจังหวัด สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และสนง.ประกันสังคมจังหวัดฯ) ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม (ปค.มค.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม (กอ.รมน.จ.มค.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม (พมจ.มค.) ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้าง 25 คน จำแนกดังนี้

(1) ร้านไม้ทองค้าไม้ เลขที่ 123 ม. 3 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ลูกจ้าง 13 คน

(2) ร้านโชคอำนวยวัสดุก่อสร้าง เลขที่ 106 ม. 12 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ลูกจ้าง 5 คน

(3) ร้านราชาคอนกรีตวัสดุ เลขที่ 29 ม. 12 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ลูกจ้าง 5 คน

(4) ร้านฅนล้างรถ พื้นที่เช่าสหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ลูกจ้าง 2 คน

คณะทำงานฯ ได้ชี้แจงภารกิจ ให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองแรงงาน การขึ้นทะเบียนประกันสังคม การจัดหางาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การใช้บริการช่างไฟฟ้าภายในอาคาร/หนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขณะเข้าตรวจไม่พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายเป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่ประการใด

TOP