Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ยอดแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กลับบ้าน 5-16 เม.ย. กว่า 2 แสนคน

TOP