Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ย้ายนยจ้างมกราคมา 2560 ต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำตามอัตราใหม่

TOP