Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ PIPO สงขลา

pll_content_description

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก สงขลา (PIPO) ให้กำลังใจและกำชับเจ้าหน้าที่ ยึดหลักกฎหมายดำเนินการตรวจ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการติดตามด้วยระบบ VMS หรือการตรวจเรือในขณะทำการประมงอยู่ ถือเป็นการตอบโจทย์แก้ปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
 
            พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก สงขลา (Songhla Port in Port Out Control Center : PIPO) มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ยึดหลักกฎหมายดำเนินการตรวจ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการติดตามด้วยระบบ VMS หรือการตรวจเรือในขณะทำการประมงอยู่ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยความเสียสละ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากกองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน ตำรวจน้ำ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาคมประมงในพื้นที่ ผลัดเปลี่ยนเวรประจำวันร่วมปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งรับแจ้ง – ตรวจสอบ ก่อนเข้า – ออก ท่าเรือ ภารกิจศูนย์ PIPO ถือเป็นการตอบโจทย์วาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ (Tier 3) และปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเป็นผลงานที่ดี
 
            สำหรับกระบวนงานรับแจ้ง – ตรวจสอบ ก่อนเข้า – ออก ท่าเรือ ในส่วนกระบวนงานแจ้งเรือออกมีขั้นตอนดังนี้ ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มและแนบหลักฐาน เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสาร จากนั้นเจ้าหน้าที่ขอรหัสแจ้งออกจากโปรแกรม Fishinginfo2 พร้อมทั้งจัดทำสำเนา/ส่งมอบผู้ประกอบการ/แจ้งในไลน์กลุ่มปฏิบัติงาน โดยจะมีการจัดชุดตรวจสอบ ตรวจตามท่าเรือที่นัดหมาย และนำผลที่ได้จากชุดตรวจบันทึกลงในโปรแกรม Fishinginfo2 ด้วย สำหรับกระบวนงานแจ้งเรือเข้ามีกระบวนงานดังนี้ รับแจ้งความจากชาวประมง/ผู้ประกอบทางวิทยุและโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง การขอรหัสจากโปรแกรม Fishinginfo2 จากนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งข่าวสารในไลน์กลุ่มปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดชุดตรวจไปตรวจตามท่าเรือที่นัดหมาย และนำผลที่ได้จากชุดตรวจบันทึกลงในโปรแกรม Fishinginfo2 ต่อไป
 
            ทั้งนี้จังหวัดสงขลาผลการปฏิบัติงาน มีเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก ท่าเรือ ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก สงขลา จำนวน 435 ลำ เป็นเรือที่มีน้ำหนักเรือมากกว่า 60 ตันกรอส จำนวน 314 ลำ และเป็นเรือที่มีน้ำหนักเรือต่ำกว่า 60 ตันกรอส 121 ลำ
 
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
TOP