Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน สานต่อนโยบาย แก้ปัญหาต่างด้าว ไอยูยู ค้ามนุษย์ หนุนเศรษฐกิจมั่นคง

pll_content_description

               ‘รัฐมนตรีแรงงาน’มอบนโยบายผู้บริหาร ก.แรงงาน สานต่อนโยบาย จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว แก้ปัญหาไอยูยู แก้ปัญหาค้ามนุษย์ ให้ไทยหลุดพ้นเทียร์ 3 สนับสนุนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามกรอบ คสช.และรัฐบาล เน้นกิจกรรม ก.แรงงาน ไปสู่ความมั่นคง พร้อมทำงานเป็นกันเองกับข้าราชการ ให้ข้าราชการมีสวัสดิการและขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน
 
               พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังการเป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า วันนี้ได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการกระทรวงแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดการบรรยายสรุปภารกิจต่างๆ ที่สำคัญในปีงบประมาณ 2558 และงานต่างๆที่จะดำเนินการในปี 2559 ซึ่งได้รับทราบและกล่าวกับข้าราชการกระทรวงแรงงานว่าการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นการดำเนินงานตามกรอบ คสช.และรัฐบาล เพราะฉะนั้นนโยบายจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีการขับเคลื่อนให้นโยบายไปสู่เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ คสช.และรัฐบาล แต่ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงเล็กน้อยเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านแรงงาน 

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานนั้นถือว่าเป็นกลุ่มงานทางด้านความมั่นคง ดังนั้นจึงเน้นย้ำว่าความเร่งด่วนต่างๆ กิจกรรมจะต้องเน้นไปสู่ความมั่นคง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมานานและได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในช่วงที่ คสช.เข้ามาดูแลประเทศจากนั้นได้พัฒนามาโดยลำดับ คงจะต้องดูแลเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนั้นในส่วนที่เราจะต้องแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศ ทั้งเรื่อง IUU fishing ,EU, Tip Report ซึ่งไทยมีปัญหา Tier 3 อยู่ในขณะนี้ ซึ่งต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นและทำให้ต่อเนื่อง ส่วนเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ต้องดูในรายละเอียดและทำให้ไม่ให้มีปัญหา อย่างไรก็ตามได้บอกกับข้าราชการกระทรวงแรงงานว่า จะทำงานร่วมกับข้าราชการด้วยความเป็นกันเอง ที่สำคัญคือข้าราชการกระทรวงแรงงานจะต้องมีสวัสดิการที่ดี ต้องมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน

             งานของกระทรวงแรงงานเป็นงานที่มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทุกด้าน รัฐบาลกำลังจัดตั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานกำลังติดตามในเรื่องนี้อยู่ ซึ่งจะเกี่ยวข้องใน 2 เรื่องหลักคือการจัดหางานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือ Border Trade คือ แรงงานเข้ามาทำงานแบบเช้าไป – เย็นกลับตามแนวชายแดน อีกส่วนหนึ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มยานยนต์ เกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร ทั้งนี้คงต้องดูในรายละเอียดว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งตรงนี้เป็นบทบาทของกระทรวงแรงงานที่จะเข้าไปสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติ 
TOP