Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 (สล.ศปคร.)

TOP