Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ลำพูน ออกตรวจ สปก. กลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฎิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

TOP