Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2 ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
TOP