Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สกลนคร ตรวจติดตามสถานประกอบการเพื่อป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

ตรวจติดตามสถานประกอบการเพื่อป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยนางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายชูชาติ มณีรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนป้องกันจังหวัดสกลนคร ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสกลนคร ในสถานประกอบการพื้นที่อำเภอคำตากล้า จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ร้านสบายใจ คาราโอเกะ มีลูกจ้างแรงงานสัญชาติลาว จำนวน 8 คน
2. ร้านเอื้องคำ คาราโอเกะ มีลูกจ้างแรงงานสัญชาติลาว จำนวน 4 คน
3. ร้านข้าวหอม คาราโอเกะ มีลูกจ้างแรงงานสัญชาติลาว จำนวน 3 คน
ผลการตรวจฯทั้ง 3 แห่ง
– ไม่พบการกระทำผิดในเรื่องการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
– พบสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และไม่ได้ทำประกันสังคมมาตรา 33 ให้ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้นายจ้างดำเนินการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด และให้ทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างทุกราย
ทั้งนี้ ได้บูรณาการ การดำเนินงานรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีด้วยการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ลูกจ้าง และแรงงานต่างด้าวได้รับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัด เพื่อให้คนที่ถูกสุนัขกัดต้องไม่เสียชีวิต และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/ผู้ใช้แรงงานรู้จักวิธีการป้องกันตนเอง จากการติดเชื้อไวรัส COVID- 19

TOP