Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับทีมสหวิชาชีพสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายที่อาจเข้าการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

TOP