Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวักตากบูรณาการเข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบกิจการและโรงงาน ในเชิงป้องกันเกี่ยวกับการลักลอบกระทำผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว

TOP