Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมตรวจสถานประกอบการตามแผนป้องกันและปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงาน

TOP